Controlling i outsourcing finansów strategicznych

Zwiększ wydajność firmy i osiągnij swoje cele, wdrażając strategicznie zorientowaną księgowość zarządczą.

Doświadczenie, wiedza, podejście zorientowane na budowę wartości

Od 13 lat wspieramy ambitnych menedżerów i przedsiębiorców w maksymalizacji wartości poprzez organizowanie i rozwijanie praktycznej wiedzy biznesowej.

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i kompetentnych profesjonalistów, którzy są pasjonatami danych, analityki, finansów i wykorzystują to na rzecz sukcesów naszych klientów.

Usprawniliśmy rachunkowość zarządczą, procedury kontrolingowe, budżetowanie i raportowanie w kilkudziesięciu firmach z niemal każdej branży na 3 kontynentach.

Wartość, jaką dajemy

Workflow Teamwork Handshake by Streamlinehq
Doświadczenie i zaufanie

13 lat na rynku i ponad 20 lat doświadczenia zespołu

Stopwatch by Streamlinehq
Terminowość i skuteczność

Jesteśmy zwinni, szybcy i skuteczni

Award Medal 1 by Streamlinehq
Wydajność i jakość

Sukces klienta jest naszym sukcesem

Expand-icon
Elastyczność i skalowalność

Rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb, które ewoluują w czasie

Korzyści

Istotne jest, aby każda firma znała swoją specyfikę i działania na wylot. Zrozumienie ogólnej kondycji firmy może oznaczać różnicę między sukcesem a porażką i w razie potrzeby umożliwić wprowadzanie zmian w odpowiednim czasie.

Czyste, uporządkowane dane

Ustrukturyzowane i oczyszczone dane stanowią podstawę każdej użytecznej i wiarygodnej analizy. Rolą rachunkowości zarządczej jest m.in. wykorzystanie oceanu danych i przełożenie ich na język biznesu. Odbywa się to poprzez tworzenie i nadzór nad stosowaniem odpowiednich procedur oraz stałą współpracę z dostawcami danych.

Zwiększona wydajność

TGłównym celem rachunkowości zarządczej jest poprawa ogólnej efektywności biznesu. Po uzyskaniu przydatnych, kompletnych i wnikliwych raportów, ich odbiorcy mogą podjąć działania, które zagwarantują maksymalne wykorzystanie wszystkich zasobów. Odgrywa to ważną rolę w zwiększaniu rentowności firmy i zachęca organizacje do świadomości kosztowej.

Cele i plany

Efektywne budżetowanie i planowanie, wraz z ciągłą analizą odchyleń, jest jedną z kluczowych funkcji nowoczesnej rachunkowości zarządczej. Mając dobrze uporządkowane dane, pełny obraz historyczny i jasną perspektywę, łatwiej będzie Ci również zdefiniować, śledzić i porównywać z konkurencją KPI, które budują wartość dla Twojej firmy.

Usprawnione podejmowanie decyzji

MRachunkowość zarządcza wykorzystuje informacje pochodzące z działalności operacyjnej do tworzenia raportów, które zapewniają stały wgląd w wyniki biznesowe, takie jak np. marża zysku lub wykorzystanie siły roboczej. W rezultacie Ty i Twoi menedżerowie macie dane wejściowe oparte na danych, aby podejmować codzienne decyzje. W takich okolicznościach rachunkowość zarządcza staje się kotwicą nowoczesnego biznesu.

Czyste, uporządkowane dane

Ustrukturyzowane i oczyszczone dane stanowią podstawę każdej użytecznej i wiarygodnej analizy. Rolą rachunkowości zarządczej jest m.in. wykorzystanie oceanu danych i przełożenie ich na język biznesu. Odbywa się to poprzez tworzenie i nadzór nad stosowaniem odpowiednich procedur oraz stałą współpracę z dostawcami danych.

Zwiększona wydajność

TGłównym celem rachunkowości zarządczej jest poprawa ogólnej efektywności biznesu. Po uzyskaniu przydatnych, kompletnych i wnikliwych raportów, ich odbiorcy mogą podjąć działania, które zagwarantują maksymalne wykorzystanie wszystkich zasobów. Odgrywa to ważną rolę w zwiększaniu rentowności firmy i zachęca organizacje do świadomości kosztowej.

Cele i plany

Efektywne budżetowanie i planowanie, wraz z ciągłą analizą odchyleń, jest jedną z kluczowych funkcji nowoczesnej rachunkowości zarządczej. Mając dobrze uporządkowane dane, pełny obraz historyczny i jasną perspektywę, łatwiej będzie Ci również zdefiniować, śledzić i porównywać z konkurencją KPI, które budują wartość dla Twojej firmy.

Usprawnione podejmowanie decyzji

MRachunkowość zarządcza wykorzystuje informacje pochodzące z działalności operacyjnej do tworzenia raportów, które zapewniają stały wgląd w wyniki biznesowe, takie jak np. marża zysku lub wykorzystanie siły roboczej. W rezultacie Ty i Twoi menedżerowie macie dane wejściowe oparte na danych, aby podejmować codzienne decyzje. W takich okolicznościach rachunkowość zarządcza staje się kotwicą nowoczesnego biznesu.

Usprawnij swoja sprawozdawczość i zoptymalizuj wydajność

Nasza oferta

Niezależnie od Twoich potrzeb w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, możemy pomóc Ci szybko uzyskać pożądane efekty. Zapewniamy nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale także poprawiamy przepływ środków pieniężnych, kondycję operacyjną firmy i zapewniamy znacznie większą spójność danych.

 • Opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie wewnętrznej kontroli finansowej w oparciu o najlepsze aktualne praktyki i standardy
 • Wsparcie w kształtowaniu wewnętrznych polityk i procedur
 • Dostosowywanie struktur danych finansowych, księgowych i operacyjnych do potrzeb biznesowych i sprawozdawczych
 • Automatyzacja wybranych procesów controllingu i raportowania
 • Stała współpraca z księgowymi (wewnętrznymi i zewnętrznymi), tłumaczenie procesów księgowych na język biznesowy i odwrotnie
 • Monitorowanie ogólnej kondycji finansowej organizacji
 • Zapewnienie organizacjom narzędzi i procedur optymalizujących procesy planowania
 • Wdrożenie narzędzi do szczegółowego i przejrzystego monitorowania realizacji bieżących planów (w tym prezentacja zgodna z IBCS)®
 • Wsparcie operacyjne i strategiczne w budżetowaniu rocznym
 • Pomoc w budżetowaniu kroczącym / prognozowaniu śródrocznym
 • Wsparcie w analizie i prognozowaniu przepływów pieniężnych
 • Modelowanie finansowe dla wszelkich potrzeb biznesowych
 • Kompleksowy ekosystem raportowania stworzony do zarządzania przedsiębiorstwem i świadomego podejmowania decyzji
 • Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii BI do tworzenia interaktywnych, przyjaznych dla użytkownika raportów
 • Opracowanie procedur i narzędzi ułatwiających analizę rentowności biznesu w różnych układach, strukturach, liniach biznesowych
 • Wsparcie w analizowaniu danych finansowych i operacyjnych oraz wydobywaniu spostrzeżeń biznesowych w celu inspirowania do działania
 • Doradztwo finansowe i strategiczne w zakresie zamknięcia miesiąca, kwartału i roku obrotowego
 • Raportowanie dla inwestorów, instytucji finansowych oraz wsparcie podczas badań ustawowych lub procesów due diligence
 • Opracowywanie wskaźników KPI dostosowanych do potrzeb organizacji
 • Ocena i poprawa istniejących wskaźników KPI
 • Zapewnienie zgodności celów kaskadowych i KPI ze strategią firmy
 • Poprawa komunikacji i dostosowanie do pożądanych rezultatów
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza do konkurencji
 • Projektowanie pulpitów nawigacyjnych i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji w oparciu o dane

Nasze działania mają na celu poprawę efektywności biznesu w każdym kluczowym segmencie

Przepływy pieniężne
„Cash Flow”

Optymalizujemy cykl konwersji gotówki poprzez dobrze zorganizowane procesy analityczne i budżetowe.

Operacje
„Operations”

Zagłębiamy się w specyfikę Twojej działalności i wspieramy zarządzanie oparte na KPI, aby zapewnić najwyższą wydajność operacyjną.

Rentowność
„Profitablity”

Usprawniamy procedury i dostarczamy narzędzia, które pomogą Ci zoptymalizować wyniki finansowe.

Rachunkowość
„Accoounting”

Współpracujemy z Twoim zespołem i partnerami, aby zapewnić terminowość i dokładność wszystkich raportów księgowych i zarządczych.

My wspieramy, Ty rozwijasz biznes w oparciu o wiedzę

Przed

Po

Jeden z wiodących dystrybutorów sprzętu i materiałów dla branży reklamowej (komunikacja wizualna) i poligraficznej

Brak ugruntowanej kultury pracy z danymi

Wdrożenie wielopoziomowego systemu analizy i controllingu w zakresie sprzedaży, kosztów, wyników i płynności finansowej w spółce matce oraz w jej 8 zagranicznych spółkach zależnych

Brak systemu kontroli kosztów

Zaprojektowanie i comiesięczna aktualizacja raportów analitycznych dla celów zarządczych (przychody, koszty, marże i wydajność – na wielu poziomach)

Analizy sprzedażowe przeprowadzone przez jednego z kluczowych menedżerów

Stworzenie narzędzia do wielowymiarowej analizy sprzedaży (dla każdego handlowca, regionu, klienta; całe rozwiązanie wdrożone jako wieloetapowa, rozbudowana struktura asortymentowa)

Wszystkie analizy handlowe prowadzone w kilkudziesięciu osadzonych plikach Excel, z możliwością ich ręcznej aktualizacji tylko na komputerze menedżera

Wsparcie na rzecz stworzenia nowego i skuteczniejszego systemu wynagradzania handlowców

Brak możliwości szybkiego znalezienia odpowiedzi na wybrane zapytania biznesowe na podstawie dostępnych danych

Brak sprawnego systemu wynagradzania pracowników działu handlowego i motywowania ich do osiągania wyznaczonych KPI

Po kilku latach współpracy wsparliśmy sprzedaż firmy jednemu z liderów rynku, który wysoko cenił kontrolę finansową firmy i kulturę pracy z danymi, jednocześnie wspominając, że mimo większej skali działania nie udało im się osiągnąć podobnego poziomu analizy

Spółka medyczna notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Brak ugruntowanej kultury pracy z danymi

Wdrożenie wielowymiarowych narzędzi analitycznych Business Intelligence zasilanych danymi z różnych, wcześniej rozproszonych źródeł

Brak systemu kontrolnego i analitycznego

Bieżąca kontrola finansowa przychodów, kosztów, wyników i marż wraz z raportowaniem na potrzeby potrzeb zarządczych i giełdowych

Konieczność uporządkowania danych finansowych i operacyjnych ze względu na kilka linii biznesowych charakteryzujących się różnymi sposobami rozliczania się

Budżetowanie roczne; budżetowanie kroczące; doraźne analizy bieżącej działalności według zapotrzebowania Zarządu

Potrzeba stworzenia nowego systemu raportowania w związku z notowaniem na rynku alternatywnym

Brak narzędzia kontrolującego zarządzanie płynnością, które pomogłoby firmie podejmować decyzje biznesowe w okresach zwiększonego zapotrzebowania na gotówkę

Wdrożenie narzędzia pozwalającego na retrospektywną analizę i prognozowanie przepływów pieniężnych, a także składników wpływających na przepływy pieniężne (skorelowanych z analizą struktury i wpływów z należności masowych, budżetu i płatności)

Grupa kapitałowa – polska spółka i powiązana z nią amerykańska spółka działająca w branży gier

Brak wiarygodnych analiz w zakresie struktury podziału przychodów i kosztów

Przeprowadzenie wstępnego audytu finansowego i sporządzenie raportu wskazującego rekomendowane zmiany

Niespójność w rozliczeniach pomiędzy spółkami powiązanymi

Przeprowadzenie analizy rynku i konkurencji; benchmarking i doradztwo przy planowaniu strategii rozwoju Grupy

Brak ugruntowanej kultury pracy z danymi

Określenie, które rodzaje transakcji i obszary działania wymagają zmian i ulepszeń

Brak sprawnego systemu kontrolno-analitycznego

Wdrożenie wiarygodnego narzędzia pozwalającego na analizę danych sprzedażowych, zasilanych oczyszczonymi danymi

Brak informacji o danych konsolidowanych zgodnie z zasadą memoriałową

Wdrożenie wielowymiarowego narzędzia analitycznego Business Intelligence

Brak analiz i prognoz przepływów pieniężnych w tym zakresie, a także niska kultura budżetowania w organizacji

Bieżąca kontrola finansowa przychodów, kosztów, wyników i marży

Sporządzanie raportów okresowych i zarządczych podsumowujących analizę danych biznesowych

Przekształcenie organizacji w firmę opartą na danych

Grupa kapitałowa – wydawca, hurtownik i sprzedawca detaliczny książek o znaczącej ekspozycji e-commerce

Brak wiarygodnych analiz w zakresie struktury podziału przychodów i kosztów

Przeprowadzenie wstępnego audytu finansowego i sporządzenie raportu wskazującego rekomendowane zmiany

Niespójność w rozliczeniach pomiędzy spółkami powiązanymi

Przeprowadzenie analizy rynku i konkurencji; benchmarking i doradztwo przy planowaniu strategii rozwoju Grupy

Brak ugruntowanej kultury pracy z danymi

Określenie, które rodzaje transakcji i obszary działania wymagają zmian i ulepszeń

Brak sprawnego systemu kontrolno-analitycznego

Wdrożenie wiarygodnego narzędzia pozwalającego firmie analizować dane sprzedażowe, zasilanego oczyszczonymi danymi

Brak informacji o danych konsolidowanych zgodnie z zasadą memoriałową

Wdrożenie wielowymiarowego narzędzia analitycznego Business Intelligence

Brak analiz i prognoz przepływów pieniężnych w tym zakresie, a także niska kultura budżetowania w organizacji

Bieżąca kontrola finansowa przychodów, kosztów, wyników i marż

Sporządzanie raportów okresowych i zarządczych podsumowujących analizę danych biznesowych

Przekształcenie organizacji w firmę opartą na danych

Działamy transparentnie i dbamy o Twoje zaufanie

Jeśli po raz pierwszy masz do czynienia z outsourcingiem w finansach, przeczytaj odpowiedzi na pytania, które często pojawiają się na początku.
Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.

Czy jestem zobowiązany do zawarcia umowy długoterminowej?

Wszystko oczywiście zależy od zakresu i skali współpracy, ale zazwyczaj – nie. Przy długotrwałej współpracy działamy elastycznie, możesz rozwiązać z nami umowę z zachowaniem krótkiego okresu wypowiedzenia wynoszącego 1-3 miesiące.

Jakim klientom świadczycie usługi?

W ciągu naszego kilkunastoletniego doświadczenia obsługiwaliśmy klientów z każdego sektora gospodarki i niezliczonych modeli biznesowych. W rezultacie łatwo jest nam dostarczyć wartość dodaną do każdego rodzaju działalności. Mamy jednak największe doświadczenie w obsłudze klientów z branży IT, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego i e-commerce, recyklingu i czystych technologii, usług b2b, opakowań, mediów i wydawnictw.

Czy mam wyznaczonego członka zespołu do współpracy przy outsourcingu usług finansowych i kontrolingowych?

Przydzielimy Cię do dedykowanego menedżera, który będzie współpracował z Tobą, aby zrozumieć unikalne potrzeby Twojej firmy. I możemy pomóc Twojej firmie bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Nasze codzienne usługi są zdalne, co oznacza, że możemy łączyć się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji i / lub telefonu.

Oczywiście, jeśli wspólnie zdecydujemy, że spotkania fizyczne będą miały wartość dodaną, zawsze chętnie odwiedzimy Twoje miejsce pracy.

Jakie kwalifikacje posiadają Twoi pracownicy?

Jesteśmy zespołem złożonym z osób posiadających bogate doświadczenie obejmujące takie funkcje jak doradca strategiczny, CFO, kontroler finansowy, analityk danych, architekt rozwiązań bazodanowych, developer raportów klasy BI.
Jest to niezwykle ważne, ponieważ dzięki naszemu holistycznemu podejściu zapewniamy wartość dodaną na każdym etapie tworzenia wartościowych informacji zarządczych.

Jak drogie są wasze usługi?

Z pewnością nasze usługi będą Cię kosztować mniej niż zatrudnienie profesjonalisty (najczęsciej więcej niż jednego), aby pokryć kompetencje, których potrzebujesz.
Ponadto nie oczekujemy firmowego laptopa, samochodu, smartfona, owocowych czwartków i innych korzyści.
Co więcej, zakres, a tym samym koszt współpracy z nami, może skalować się wraz ze wzrostem potrzeb Twojej organizacji. Z nami nie musisz od razu zatrudniać pełnoetatowego analityka, kontrolera finansowego czy nawet dyrektora finansowego.

Zaufaj ekspertom, uzyskaj rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i skup się na rozwoju biznesu.