Back to blog

Jak zapewnić Twoim inwestorom poczucie kontroli i bezpieczeństwa ich inwestycji w niepewnych czasach?

6 min read

Jak zapewnić Twoim inwestorom poczucie kontroli i bezpieczeństwa ich inwestycji w niepewnych czasach?

Jako manager lub przedsiębiorca zapewne zdajesz już sobie sprawę, że pozyskanie kapitału od inwestorów jest jednym z najtrudniejszych zadań w biznesie, czasem wręcz w przypadku start-upów decydującym o tym, czy w ogóle możliwa będzie komercjalizacja danego przedsięwzięcia. Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma tylko jednego czy wielu inwestorów, czy też dopiero zaczynasz myśleć o ich pozyskaniu, zapewnienie, że będą oni pewni słuszności swojej decyzji o inwestycji, zwłaszcza w aktualnym klimacie gospodarczym i geopolitycznym, powinno być jednym z Twoich najważniejszych priorytetów.

Komunikacja i raportowanie dla inwestorów

Właściwa komunikacja z inwestorami powinna rozpocząć się od rozpoznania potrzeb każdego z nich, a także grupy inwestorów jako całości. Dopiero wówczas możesz określić ramy raportów, które rutynowo Twoi inwestorzy powinny otrzymywać w określonych cyklach czasowych (np. miesięcznie). Raporty zawierające, na przykład, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), managerskie podsumowanie sprzedaży i wyników finansowych, stopień realizacji budżetu, plan na kolejne miesiące, powinny mieć spójny format i być oparte o wiarygodne, sprawdzone dane. Wobec powyższego trudno mówić o efektywnym raportowaniu na potrzeby relacji inwestorskich bez:

  1. kultury zarządzania opartej o dane,
  2. dostosowanych procedur księgowych i controllingowych do potrzeb biznesowych,
  3. wdrożonego przyjaznego środowiska raportowego.

Należy również pamiętać o sposobie przekazywania danych, w świetle zagrożeń związanych z zamierzonym i niezamierzonym wyciekiem informacji wrażliwych i poufnych. Z tego m.in. względu rośnie znaczenie bezpiecznych rozwiązań chmurowych do dzielenia się raportami, które stopniowo zastępują raportowanie, na przykład, w drodze wysyłania e-maili z określonym zestawem informacji czy danych.

Problemy w komunikacji z inwestorem

Każde działanie zmiennej wymusza na inwestorze chęć sprawdzenia czy i w jakim stopniu wpłynęła ona na inwestycje. W dzisiejszych niepewnych czasach częstotliwość występowania tych czynników jest dużo większa. To z kolei przekłada się na ilość zapytań ze strony inwestora, jak również krótsze terminy uzyskania informacji zwrotnej. Generując tym samym problemy dla nas – pozyskujących finansowanie:

  • Przygotowanie raportów jest często bardzo czasochłonne.
  • Absorbuje pracowników, którzy niejednokrotnie zaniedbują swoje inne obowiązki. 
  • Wyzwaniem w przygotowaniu danych jest również możliwość pozyskania informacji. Często są one zbierane w wyznaczonych dniach miesiąca i nie są dostępne z dnia na dzień. 
  • Manualne przygotowywanie raportów niesie zagrożenie niespójności danych, które pozyskiwane są z wielu źródeł. 
  • Istnieje ryzyko popełnienia “czeskiego błędu”, który może mieć kluczowe znaczenie dla sytuacji finansowej firmy.

Przekazanie złych jakościowo danych inwestorowi może skutkować jego brakiem zaufania do nas. To z kolei może ograniczyć dostęp do kapitału inwestycyjnego w przyszłości. 

Przedsiębiorcy, szczególnie początkujący, często mają również problem z określeniem co tak naprawdę powinni raportować, w jaki sposób komunikować swoje sukcesy i porażki, jakie KPI są istotne z punktu widzenia inwestorów.

Co zatem jest ważne dla inwestorów?

Co to wszystko właściwie oznacza dla firm, które chcą zapewnić poczucie bezpieczeństwa i kontroli swoim aktualnym i przyszłym inwestorom? Otóż najlepiej wejść w jego buty i spróbować odpowiedzieć na pytanie: “Czy ja zarabiam lub za chwile zarobię na tej inwestycji pieniądze?”. To aż tak proste, choć odpowiedź już tak prosta nie jest i zależy od wielu czynników. W tym głównie mających podłoże finansowe i strategiczne.

Trudno oczywiście o jedną, pasującą do każdego rodzaju prowadzonej aktywności gospodarczej listę zagadnień wymagających odpowiedniego zaadresowania w raportach dla inwestorów. Można jednak wskazać kilka niezwykle ważnych obszarów, które mają zastosowanie do wielu firm:

EBITDA

Wiele firm skupia się na raportowaniu wyniku netto, który jednak często zniekształcona obraz rentowności firmy na skutek rozmaitych zdarzeń gospodarczych lub wręcz czysto księgowych o charakterze jednorazowym. My swoim Klientom rekomendujemy w matrycy KPI zwrócenie szczególnej uwagi na EBITDA, a więc wynik operacyjny przed amortyzacją. Dodatkowo, w zależności od specyfiki działalności, można go dodatkowo korygować o inne zdarzenia jednorazowe (one-off) uzyskując oczyszczony obraz wyniku (Clean / Adjusted EBITDA). 

Zyski są dobre, niezrównoważone zyski są złe, a straty mogą być dobre, jeśli prowadzą do rentowności w miarę zwiększania skali działalności. Należy zatem zawsze przedstawić jasny zarys rentowności i perspektywy.

Sprzedaż

Czy ludzie lub firmy kupują to, co sprzedajesz? Sprawdzone wyniki sprzedaży oznaczają, że inwestorzy nie będą musieli podejmować ryzyka związanego z zadawaniem sobie tego pytania.

Marże

Rosnące przychody to świetna sprawa, ale tylko wtedy, gdy firma zarabia pieniądze. Inwestorzy będą chcieli porównać marże firmy z branżą, benchmarkiem, innymi firmami. Jeśli marże są niskie, w raportach należy przedstawić plan ich poprawy. W przypadku firm we wczesnej fazie rozwoju należy wykazać, w jaki sposób korzyści skali pozwolą obniżyć koszty w miarę rozwoju.

Przepływy pieniężne

Zdolność biznesu do generowania gotówki jest niezwykle ważna. Związana jest z wieloma innymi czynnikami, nie tylko sprzedażą, ale także chociażby zdolnością do efektywnego ściągania należności czy wydatkach o charakterze inwestycyjnym (CAPEX).

Klienci

Inwestorzy muszą wiedzieć o Twoich klientach dwie rzeczy. Czy kupują to, co sprzedajesz, a jeśli tak, to czy potrafisz ich zatrzymać, gdy już ich zdobędziesz?

Koszt pozyskania klienta (CAC)

Twój produkt może być opłacalny, po odjęciu od przychodów kosztów materiałowych czy pracy ludzkiej. Koszt pozyskania/sprzedaży pomoże inwestorom określić, czy w jakim stopniu opłacalne są wdrożone przez Twoje firmę kanały dystrybucji.

Wskaźniki rezygnacji klientów (churn)

Churn informuje inwestorów, czy firma jest w stanie utrzymać klientów po ich pozyskaniu. Niski wskaźnik rezygnacji może zrównoważyć wysokie koszty pozyskania klienta i może wskazywać na zmniejszone ryzyko.

Zadłużenie

Wysokie zadłużenie, w szczególności oprocentowane, często budzi wątpliwości inwestorów – i jest to zrozumiałe. Jednak dokładne dane finansowe mogą pozwolić na wyliczenie kilku wskaźników, które pozwolą zapewnić inwestorów o bezpiecznym stopniu wykorzystania długu. 

Rotacja należności

Ile czasu zajmuje Ci ściąganie należności od klientów? Jeśli bardzo spóźniają się ze spłatą, lub wręcz masz duży odsetek należności trudno ściągalnych lub nieściągalnych, może się to wiązać z koniecznością ich spisania w koszty, co inwestor może odczytać jako zwiększone ryzyko biznesowe.

Próg rentowności

Kiedy inwestorzy mogą spodziewać się zwrotu z inwestycji? Do wyliczenia progu rentowności niezbędne są stale aktualizowane dane. Pozwolą one mierzyć efektywność biznesu na jednostkowym (unit economy) i całościowym (P&L) poziomie.

Storytelling

Jest to często pomijany i niedoceniany element finansów. Trudno jest go określić ilościowo, ale ma on kluczowe znaczenie: Czy Twoje finanse opowiadają jakąś historię? Czy Twoje dane finansowe są aktualne, dokładne, istotne i zgodne z modelem i historią, którą już podzieliłeś się z inwestorami?

Inwestowanie w firmę może być ryzykowne, dlatego inwestorzy oczekują, że dobrze prowadzona księgowość, odpowiadająca na potrzeby biznesowe, jak i zoptymalizowany obszar controllingu i raportowania będą dostarczać pełnych, wiarygodnych, przyjaznych w odbiorze informacji.

Jak analityka biznesowa klasy BI może pomóc w komunikacji z inwestorami?

Niezwykle ważnym elementem w szeroko rozumianym raportowaniu jest jednak również narzędzie. Połączenie efektywnego controllingu i nowoczesnych narzędzi analitycznych klasy Business Intelligence pozwoli na przeniesienie Twojej organizacji na wyższy poziom i uwolni wartość drzemiącą w danych. Dodatkowo automatyzacja procesów pozwoli nie tylko zaoszczędzić czas na przygotowywanie raportów, ale także zmniejszy ryzyko błędów ludzkich. 

Narzędzia analityczne, takie jak Power BI, zapewniają syntezę kluczowych informacji w jednym, dostępnym źródle, z wielu rozproszonych zbiorów danych. Dane, które się tam znajdują, powinny dodatkowo być oczyszczone i spójne a to zapewni, że będą wysokiej jakości. Dlaczego jakość danych jest tak kluczowa, przeczytasz tutaj.

Power BI, po odpowiednim procesie wdrożeniowym, umożliwia integrację z różnymi programami księgowymi, ERP, aplikacjami. Eliminuje tym samym konieczność manualnego eksportowania danych i odświeżania raportów. Wymierną korzyścią z zastosowania nowoczesnych rozwiązań Business Intelligence jest również wizualizacja i interaktywność danych. Pozwala to porównywać dane z różnych okresów i zauważyć panujące tendencje i odchylenia.

Wszystkie przytoczone możliwości jakie daje to narzędzie sprawia, że dostarczysz swoim inwestorom jasnych i rzetelnych odpowiedzi opartych o wiarygodne dane, a wyznaczone przez nich terminy dostarczenia informacji zwrotnej przestaną być wyzwaniem. O tym jak ważna jest analityka biznesowa dla rozwoju firmy, również dla początkowych przedsiębiorstw możesz przeczytać tutaj.

Wprowadzenie do Twojej organizacji kultury opartej na danych znacząco zwiększy efektywność komunikacji z inwestorami, niezależnie czy dopiero chcesz ich pozyskać czy utrzymać. W Enterium z sukcesem doradzaliśmy naszym Klientom jak pozyskać kapitał i zadebiutować na giełdzie. Wiemy dlaczego wiarygodne dane i rzetelny obraz sytuacji finansowej inwestycji są bardzo istotne. Doskonale rozumiemy zarówno potrzeby inwestorów, jak i pozyskujących finansowanie.

Jeśli odczuwasz presję ze strony inwestorów związaną z bieżącym raportowaniem. Nie masz odpowiednich narzędzi i wdrożonych procedur, a sam również nie masz wystarczającego poczucia kontroli nad efektywnością swojej firmy. To może być odpowiedni moment na nawiązanie współpracy z Enterium. Pomożemy Ci w stworzeniu od podstaw nowoczesnego ekosystemu controllingowo-raportowego, łącznie z audytem wewnętrznym i zaprojektowaniem zestawu procedur niezbędnych do transformacji w organizację z wysoką kulturą danych. Jeśli potrzebujesz wsparcia tylko na wybranym obszarze działań (np. interaktywnego raportowania w chmurze z wykorzystaniem Microsoft Power BI), również chętnie podejmiemy współpracę. 

 

Skontaktuj się z nami i umów na niezobowiązująca konsultację. 

Related posts

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak pobierane i przechowywane są dane w Power BI?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak uwolnić się od długu technicznego w obszarze analityki biznesowej?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak tworzyć raporty i wizualizacje, które inspirują do działania?

Read more

We are increasing company value, for real